Vedtægter

 

§1      Navn og Hjemsted:
          Foreningens navn er: Birkende Forsamlingshus
          Foreningens hjemsted er Birkende by i Kerteminde Kommune
 
§2      Formål:
Foreningens formål er at drive og opretholde Birkende Forsamlingshus som et almennyttigt lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, idrætslig eller selskabelig art. Foreningen har endvidere til formål, at inspirere til og iværksætte samt afholde kulturelle og idrætslige aktiviteter i et omfang, der understøtter samhørigheden og fællesskabet i lokalområdet.
 
§3      Hæftelse:
Foreningen hæfter alene med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover en evt. kontingentforpligtelse.
Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.
 
§4      Medlemmer:
Enhver myndig person kan optages som medlem, såfremt vedkommende tilslutter sig foreningens formål. Medlemskabet er kun gyldigt, hvis årskontingentet er fuldt betalt. Medlemskabet noteres på navn og er gældende for medlemmets husstand, men giver kun én stemme ved en evt. afstemning i foreningen. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsens formand inden den 1. december. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og kun myndige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer foreningens medlemmer og love. Beslutningen kan indankes for foreningens generalforsamling.
 
Medlemsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv eller på anden måde.
 
Der føres en fortegnelse over medlemmer, med navn, adresse, tlf. nr. og mail adresse.
Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen, hvorefter ændringen føres i medlemsfortegnelsen.
 
Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, bliver returneret uden oplysning  om ny adresse, samt ved for sent indbetalt kontingent, mortificerer bestyrelsen medlemsbeviset ved dateret notat i medlemsfortegnelsen. Ligeledes sker der mortifikation ved dødsfald
 
Bestyrelsen bemyndiges efter vedtagelsen af disse vedtægter, at opkræve kontingent for et år ad gangen af medlemmer af foreningen, på den efter bestyrelsens skøn bedste måde.
 
Kontingent foreslås af den til en hver tid siddende bestyrelse, og vedtages på generalforsamlingen.
 
Ved udtrædelse af foreningen, har den eller de udtrædende medlemmer ikke krav på andel i foreningens formue eller krav på at få udbetalt indskud i henhold til tidligere medlemsbeviser mm.
 
§5       Bestyrelse:
Inden for rammerne af a) den gældende retstilstand, b) disse vedtægter og c) generalforsamlingens beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at varetage alle foreningens anliggender/den daglige ledelse af foreningen.
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling. Valgene gælder for 2 år, og der afgår skiftevis 4 medlemmer (i lige år) og 3 medlemmer (i ulige år).
Bestyrelsen vælger af sin egen midte formanden for et år ad gangen, samt næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges tillige to revisorer, revisorsuppleant og to suppleanter. Valget gælder her for et år ad gangen.
 
Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål.
 
Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen læses og underskrives af mødedeltagerne ved næste bestyrelsesmøde.
 
§6       Tegning af foreningen:
Foreningen tegnes af følgende hver for sig:
            a.  Formanden i forening med kasseren.
            b. 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
           c.  Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af
                hele bestyrelsen med efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse.
 
d.v.s. Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån eller kredit i bank til afvikling af den daglige drift af forsamlingshuset. Der gives bemyndigelse til udstedelse af pant-sikkerhed for samme.
 
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
 
§7        Generalforsamling:
            Generalforsamlingen har den højeste myndighed.
            En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes
            antal.
            Der skal være almindelig stemmeflertal på vedtagelserne.
            Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.
         
            På den årlige generalforsamling forelægges og foretages:
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Regnskabsaflæggelse
d. Forelagte sager
e. Kontingent
f. Valg af bestyrelse + suppleant
g. Valg af revisorer + suppleant
h. Eventuelt
 
Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på en generalforsamling skal skriftligt tilsendes formanden   senest en uge før den varslede generalforsamling.
 
Den årlige generalforsamling afholdes i januar måned og indvarsles senest 14 dage før afholdelsen. Årsregnskabet går fra 1. januar til 31. december
 
§8      Ekstraordinær Generalforsamling
          Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
      a. Når bestyrelsen anser det for nødvendigt
      b. Når mindst 15 medlemmer forlanger det
 
          En ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 8 dage
          før afholdelsen og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
§9       Vedtægtsændringer
           Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære
           generalforsamlinger.
           Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
           Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest
           8 dage før generalforsamlingen.
           Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt
           de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den ordinære
           eller den ekstraordinære generalforsamling.
 
§10      Foreningens opløsning:
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
         
Mulige aktiver tilfalder almennyttige kulturelle formål i Birkende by og omegn, som besluttes på sidst afholdte generalforsamling.
 Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.
 
§11     Birkende Lokalråd
           Birkende Lokalråd er forankret i Birkende Borgerforening og består af
           5 personer: 2 fra Birkende Borgerforening, 1 fra Birkende Boldklub,
           1 fra Birkende forsamlingshus og 1 fra Byen.
           Sidstnævnte udpeges af de 3 foreninger i fællesskab.
           Formand og næstformand vælges blandt disse.
           Birkende Lokalråd har en plads i Kerteminde Landsbyråd og denne plads
           varetages af formanden eller næstformanden.
           Økonomi varetages på en selvstændig konto under Birkende
           Borgerforening.
 
           Ovennævnte paragraf ønskes taget op til revurdering på
           den årlige generalforsamling.
 
 
 
Generel Information > Vedtægter

Søg

Nyheder

 

06.02.19

 

Fællesspisning kl. 18.00

Menu:  Frikadeller med tilbehør

HUSK! Der skal tilmeldes og betales inden 5 dage før spisningen.

 

 

Send Tilmelding

 

Kontakt

Birkende Forsamlingshus

CVR: 76 79 39 56

Send en E-mail

Tlf.: 65 95 13 17